กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริอัจฉรา กล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปุณยนุช กรุณานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสวลี ร่วมวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ อินพะเนาว์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวโมนา สุุราช
ครู โครงการ Teach For Thailand