กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำภา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศภัค กุสสลานุภาพ
ครู

นางสาวชลดา รามศิริ
ครู