กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนิตยา นิยมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐชนันท์ เฟื่องนิภากรณ์
ครูอัตราจ้าง