กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวิตรี สายวิเศษ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ