กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภัทรภร พิศิลป์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภัสสร ทองแสง
ครู

นายอรรถกร ศรีเสมอ
ครู

นางสาววนิดา เนติพัฒน์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0871323586

นางสาวนารีรัตน์ บำบัดทุกข์
พนักงานราชการ