กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปรียานุช ทับทิมเมือง
ครู

นางสาวผกามาศ ยิ้มเยื้อน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ