กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชุติวรรณ ไชยมณี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัลยา ชลเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ครูชำนาญการ