ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ เบญจามฤต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส แก้วแดงเด่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.อ.สอาด โพธิกำชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
ชื่อ-นามสกุล : นายรณภพ ตรึกหากิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมพร อิสสรารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ชื่อ-นามสกุล : นายพิภพ นามสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย วินิชรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ คงกระจ่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วงยางศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน