พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์และมีวิถีชีวิตพอเพียง

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตร

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

7.  ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและมีความเป็นมืออาชีพ

8. ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล           โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

10. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

11.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

12. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

13. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

14. ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดดีขึ้น

            15. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา