วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
      

  ภายในปี 2559 โรงเรียนห้วยยางศึกษา มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะกระบวนการคิด ดำรงชีวิตแบบพอเพียง ยึดมั่นประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่นและสถานศึกษา